Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Zo is Doomkerke - Deel 9: Vereningsleven in Doomkerke

De menschen van 't Haantje leefden in hun bosch en moerasstreek als afgezonderd van de rest van de wereld; op 'n uur of meer afstand van alle omliggende kerken. Het volk was er ruw, doch eerlijk en diepgelovig gebleven.

Verschueren A., O.F.M., 1946.

VERENIGINGSLEVEN

1. Sint-Elooisgilde

De Sint-Eloy's gilde in 1898 gesticht onder het motto „Help U zelve, zo helpe U God", is wel de oudste gestructureerde vereniging van onze parochie.

Het archief van de gilde is praktisch volledig bewaard en zo werd het stichtingsreglement teruggevonden. Dit reglement werd gedrukt bij Charles VANMAELE te Wingene. Om het streefdoel van de vereniging te onderlijnen citeren we hier een paar artikels uit het reglement :

Artikel 6 : Om lid der Gilde te zijn, moet men nog :

A. Op de parochie, of eene der aanpalende parochiën, wonen.
B. De keure der Gilde aanveerden.
C. Door de Raad aangenomen worden.
D. Jaarlijks in de eerste vergadering twee franken betalen.
E. De belangen en de eere der Gilde vorenstaan en desnoods verdedigen.
F. Opentlijk katholiek zijn en zijne christelijke plichten kwijten.

Artikel 8: Aan het hoofd der Gilde staat ene Raad samengesteld uit enen hoofd-man, enen onder-hoofdman, een deken, een penningmeester, een geheimschrijver en drie bestiersraadsleden.

Bij de stichting telde de gilde 50 leden en de jaarlijkse bijdrage was 2 F. Op 1 februari 1898 bedroeg de gemeentelijke toelage 10 F. Voor prestaties als vaandeldrager ontving Alfred Verfaillie 2,5 F en de klokluiders samen 1 F.

Jaarlijks werd en wordt er een deken gekozen, dit met uitzondering van de oorlogsjaren. Een verklaring hieromtrent vinden we in de verslagen van 1919. „Tijdens de oorlogsjaren is Désiré LANCKRIET deken gebleven, daar de gilde niet meer kan bijeenkomen om reden van den droevigen tijd dat wij beleven en dat het niet betaamt van feest te vieren als men moet denken en overwegen wat onze strijdende broeders en vrienden op het slagveld te verduren hebben."

Pas in 1923 werd de eerste maaltijd met „gekooksel" gegeven. Nog steeds is de St.-Elooisgilde de meest bloeiende vereniging en telt momenteel 239 leden.

Als huidige voorzitter fungeert de Heer VERWILST J., terwijl de Heer VAN POTTELSBERGHE de la POTTERIE G. sedert 1954 ere-voorzitter is.
Proost : VANDAELE J., pastoor.
Bestuursleden : CLINCKE R., DEGUFFROY J., DEGUFFROY W., DE RAM A., DE VOOGDT E., TAVEIRNE A., VANCOLEN A., VANDEVOORDE W.
Secretaris : BRAET J.

2. Vinkenmaatschappij „De Blauwbekken"

Gesticht in het jaar 1938 kende de maatschappij reeds tijdens de oorlogsjaren een enorm succes. De Doomkerkse Blauwbekken waren de meest geduchte tegenstrevers van gans de streek.

Het actieve bestuur organiseerde niet alleen een kampioenschap op provinciaal vlak, maar durfde het zelfs aan een criterium van België te organiseren.

Deze nationale prijskamp telde 172 deelnemers en de eerste prijs werd weggekaapt door „LUCAS" eigendom van de Heer VAN POTTELSBERGHE de la POTTERIE G. en dit met 725 liedjes per uur.

Na de oorlogsjaren moest de vink veel van haar populariteit inboeten, daar heel wat liefhebbers opnieuw fervente aanhangers werden van de duivensport. Vandaag de dag telt de vereniging nog 78 leden en naast de liefde voor de zang is de moderne vinkenier,de trotse eigenaar van zijn lievelingsvogel, dank zij de vele rijk gestoffeerde tijdschriften hieromtrent, begaan met observatie, voeding, kweek, gedrag, ziekten enz. 

Het lokaal is gevestigd in café „De Radio" bij CLINCKE P. en het bestuur is als volgt samengesteld :
Ere-voorzitter : CLINCKE R.
Voorzitter : SCHERRENS J. 0.
Voorzitter : VERCRUYSSE P.
Secretaris : DINNEWETH A.

3. Footballclub

Doomkerke Op 7 december 1948 stichtte men de F.C. Doomkerke. Reeds in 1949 was de club aangesloten bij de K.B.V.B.

Naast een eerste ploeg die in 4de provinciale speelt, bezit men ook een ploeg reserven in reeks D, en een ploeg scholieren in reeks I

Het terrein is gelegen achter de Brandstraat en met de nodige accomodatie uitgerust, waaronder moderne kleedhokjes, een degelijke verlichting voor avondvoetbal en sedert het laatste speelseizoen een behoorlijke kantine.

De succesrijke en alomgekende jaarlijkse Vlaamse Kermis bracht talrijke vedetten naar Doomkerke en voor de ploeg het nodige zaad in het bakje.

In de loop der jaren kende de club voorspoed en tegenslag.
Reeds tweemaal promoveerde F.C. Doomkerke naar 3de provinciale.

Het huidig bestuur is als volgt samengesteld :
Voorzitter : MEULEMAN J.
Leden : BORMS M., SUCAET A., VANBOSSEGHEM P., VANCOLEN A., VAN DE CAVEYE L., VANDEVOORDE A., VANDEVOORDE W., VANHAUWAERT R., VERHOOGHE J.
Secretaris : WYLANTS J.

4. A.C.V. Doomkerke

Sedert 1953 kent Doomkerke een zelfstandige A.C.V. afdeling. Deze kleine doch actieve afdeling is een unicum. Het A.C.V. Doomkerke is namelijk de enige parochiale afdeling in het gewest Tielt.

De jaarlijkse activiteit bestaat naast het doorstromen van allerlei syndicaal nieuws, uit twee algemene vergaderingen welke voornamelijk een informatief karakter dragen, doch telkens gevolgd worden door een gezellig samenzijn. Deze bijeenkomsten gaan door in de parochiale feestzaal.

Dat deze kleine afdeling de wind in de zeilen heeft bewijst het stijgend ledenaantal dat einde 1975 precies 110 bedroeg.

Het bestuur is als volgt samengesteld :
Voorzitter : WYCKHUYS A.
Proost : VANDAELE J., pastoor.
Bestuursleden : DEGUFFROY W., LAGAEYSSE N., Mej. VAN LANCKER D., VAN POUCKE F., WYCKHUYS G.
Secretaris : VANHAUWAERT J.

5. Katholieke landelijke Jeugd

De B.J.B. startte in 1954 met 40 leden.
Oorspronkelijk voorbehouden aan de boerenjeugd werd de vereniging in 1970 op nationaal vlak opengesteld voor alle jongeren uit het landelijk milieu en dit vanaf de ouderdom van 14 jaar. Een goede stimulans hiertoe was de benaming die van B.J.B. in K.L.J. veranderde.

Hoewel het ledenaantal lichtjes terugliep, kan toch gezegd worden dat de vereniging er in slaagt voor haar leden het voorop gestelde tweedelig doel, namelijk het nastreven van de christelijke idealen en ontspanning zoeken in een gezonde atmosfeer, waar te maken.

De vergaderingen, 2 - 3 per maand, gaan door in de middenklas. Lovenswaardig en succesvol is sedert 1974 de nauwe samenwerking tussen K.L.J. en K.A.J. Beide jeugdbewegingen kunnen er alleen maar baat bij vinden.

Leidster : VANPARIJS M.
Bestuursleden : DEGUFFROY C., DEWINTER C., DEWINTER E., DEWINTER R., VANDENBUSSCHE R.

6. Bond van alle oud-Doomkerkenaren
Heemkring Zuid-Bulskampveld

Een lovenswaardig initiatief in november 1955 was het stichten van de Bond van Oud-Doomkerkenaren.

Het vooropgezette doel was het contact tussen alle oud-parochianen onderling herstellen en bevorderen.

Een tweede en niet minder belangrijke doelstelling was het contact opnemen en bestendigen met de naar Amerika uitgeweken parochianen.

Jaarlijkse bijeenkomsten en vergaderingen hielden de bond in leven. Het trimestrieel orgaan van de bond „Ons Doomkerke - De vijf Zustersteden" is en blijft het graaggelezen tijdschrift van de vereniging. Dit tijdschrift brengt streeknieuws, folklore, heemkunde en verantwoorde geschiedenis uit eigen streek, wordt op 300 exemplaren gedrukt en verstuurd naar de leden, openbare besturen, bibliotheken en andere heemkundige verenigingen.

Rekening houdend met de stijgende belangstelling werd de bond in 1959 uitgebreid tot „Heemkring voor het Zuid-Bulskampveld". Gedetailleerd wil dat zeggen : voor de parochiën Doomkerke, Kruiskerke, St.-Jan, St.-Maria-Aalter en Wildenburg, met het Veldkapelleke als centrum.

Samen met het 100-jarig bestaan van onze parochie viert de bond van Oud-Doomkerkenaren zijn 20-jarige jeugd.

Een andere activiteit van de heemkundige kring is het plaatsen van gedenkstenen of kleine monumenten op daartoe historisch verantwoorde plaatsen.

Zo bezit de streek reeds een negental bescheiden doch merkwaardige herinneringen, die, misschien niet genoeg gekend en gewaardeerd worden.

 • 1958

  Gedenksteen aan de uitwijking naar Amerika van, naast vele streekbewoners, meer dan 300 Doomkerkenaren. Geplaatst in de gevel van het Veldkapelleke op het grondgebied Wildenburg.

 • 1961

  Restauratie van de Processiekapel aan de Oude Veldstraat (1871) te Doomkerke, dit met de financiële hulp van pastoor DELODDER te Tielt.

 • 1962

  Bouw van het staakkapelleke ter ere van O.L.V. van het Vagevuur, aan de hoek van de Blauwhuis- en de Vagevuurstraat, op het grondgebied Wildenburg.

 • 1963

  Het plaatsen van een zitbank in ter plaatse gevonden zandsteen met inbegrip van een arduinsteen met als opschrift : „Gulkeputten". Dit op de hoek van de Predikherenstraat en de Torendreef (nabij het Radio-elektrisch Centrum) eveneens op het grondgebied Wildenburg.

 • 1964

  Inmetselen van een arduinsteen met in reliëf de afbeelding van de Strokotmolen. Dit in de gevel van de woning bewoond door de familie D'HALLUIN P., Wingenesteenweg 25, grondgebied Doomkerke.

 • 1965

  Arduinsteen met schild en inschrift „Vierschaar heerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede". Geplaatst in de gevel van de woning van DESOETE M., Bruggesteenweg 39, grondgebied Doomkerke.

 • 1966

  Nogmaals het plaatsen van een arduinsteen met als inschrift „De Nachtegaal". In de voorgevel van de voormalige herberg „De Nachtegaal", momenteel bewoond door de familie MOSTAERT W., op de hoek van de Kruiskerkestraat en de Bruwaanstraat, op het grondgebied van de parochie Kruiskerke.

 • 1968

  Het plaatsen van een geglazuurd baksteentje met als inschrift „MG Schule 1918", er in 1918 door een Duits soldaat ingegrift. Dit links van de ingangspoort van het vroegere kloostergebouw, verkocht en thans bewoond door de familie DEBACKER P., Brandstraat 26 op het dorp te Doomkerke.

 • 1971

  Gedenkplaat in Franse witsteen, met kop in reliëf, aangebracht in de gevel van de gemeenteschool te Lotenhulle, dit als hulde aan de Heer CORYN E., Belgisch consul in Amerika, geboren te Lotenhulle in 1857 en gestorven te Moline Illinois, Verenigde Staten in 1921.

Het bestuur van de bond van alle Oud-Doomkerkenaren is momenteel als volgt samengesteld :
Voorzitter : VAN HECKE C. (Lendelede).
Leden : CLINCKE S., LAMONT K., VYNCKE J., WIJCKHUYS R.
Secretaris : DAUW A. (Oostkamp), medestichter en sinds 20 jaar de onvermoeibare werker en duivel doet al van deze bloeiende vereniging.

7. Katholieke vereniging voor Landelijke Vrouwen

Onder de bezieling van E.H. MAGHERMAN J., werd in 1956 overgegaan tot de stichting van een afdeling van de Boerinnenbond.

In 1971 werd de benaming op nationaal vlak veranderd in K.V.L.V. Ook voor de plaatselijke afdeling is de bijzondere doelsteling het godsdienstig en cultureel leven hier te lande bestendigen en vooral bevorderen. In deze optiek belegt men jaarlijks 4 gildevergaderingen waar eminente sprekers de leden onderhouden over onderwerpen van de meest uiteenlopende aard, doch steeds binnen het bestek van de algemene doelstelling of het jaarthema. Momenteel telt de K.V.L.V. 75 leden en het nationaal huisorgaan „Bij de Haard" brengt maandelijks een overvloed aan waardevolle artikelen.

Het bestuur is als volgt samengesteld :
Voorzitter : Mevr. BRUGGEMAN-DELAERE M.
Leden : Wed. BUSSCHAERT-DEBLAERE M.C., Mevr. DEBAETS-DE JAEGHER D., Mevr. DEGUFFROY-DE VOLDER M., Mevr. DEGUFFROY-LAMBERT M., Mevr. DEPESTEL-BRUGGEMAN L., Mevr. DEVISCH-VANDEZANDE J., Mevr. TACK-STAELENS A.
Secretaris : Mevr. BRAET-VERVAELE J.

8. K.A.J.

Het Cardijnideaal werd in 1957 ook in Doomkerke bewaarheid. Hoewel de K.A.J. een steeds wisselend bestuur kende, kon nooit een vermindering in de activiteiten worden waargenomen. Integendeel, de laatste jaren kan met reden gezegd worden dat de plaatselijke K.A.J. „in" is en een eigen werking kent die met de noden en de desiderata van de jongeren rekening houdt.

In 1960 kreeg de afdeling een eigen vlag. Momenteel telt de V.K.A.J. en de K.A.J. afdeling Doomkerke een 25 leden, welke nog steeds zien, oordelen en handelen naar de geest van hun stichter.

Huidig bestuur :
Hoofdleider : CROMBEZ E.
Leden : CHRISTIAENS P., DEGUFFROY G., VANDENBUSSCHE N., VANDERHAEGHEN C.
Schatbewaarder : DEGUFFROY W.

9. Vriendenkring „De Schakel" Rijksopvoedingsgesticht

April 1965 besloot de Heer Directeur GEORIS, een vriendenkring met zelfstandig statuut op te richten. In een instelling van om en bij de 100 personeelsleden was dat een noodzakelijkheid geworden. De vriendenkring was geen stichting met een uitgesproken sociaal karakter, doch veel meer, en dit is in de loop van zijn nu reeds tienjarig bestaan duidelijk naar voor gekomen, is het een studie- en culturele kring met een sterke socio-culturele strekking.

Vooral met zijn puike voordrachtavonden - waar ook buitenstaanders welkom zijn -bereikt de vriendenkring een niet te evenaren top.

Met de naburige vriendenkringen, deze van het Sint-Amandusinstituut te Beernem en deze van het Radio-elektrisch Centrum te Wingene, worden in een vriendschappelijke geest regelmatig sportwedstrijden betwist.

Meldenswaard is het huisorgaan „De Schakel" dat 3 maal per jaar verschijnt en een hoogstaand -vormings- en documentatieblad mag genoemd worden. Op 4 januari 1975 vierde de vriendenkring zijn eerste lustrum.

Ere-voorzitter : Directeur DIERCKX R.
Voorzitter : VAN ACKER M.
Bestuursleden : DEPRAETERE T., GERNAEY R., HAERYNCK A., LAMBRECHT F., LANSSENS E., VEREECKE J., VERSTRAETE W.
Secretaris : DUVILLERS R.

10. De Internationale Ruiterschool

Gelegen op het gehucht de Kruisbergen, Planterijstraat 23, in een enig mooi natuurdecor, werd de school op 1 en 2 mei 1966, met een grote dessuur- en springwedstrijd officieel geopend.

De rijschool werd opgericht door de Heer en Mevrouw Karl en Mariene HELLERBROECKING.

Van meet af aan werd een internaat met woon- en slaapkamers ingericht. Deze zijn voorzien van alle moderne accomodatie. De school bezit 31 paarden, waarvan 15 schoolpaarden, waaronder voor beginnelingen en gevorderden het passend paard te vinden is.

Teneinde de lessen zo vlot mogelijk te laten verlopen beschikt de school over een open en een overdekte rijbaan, zodat training en dressuur gedurende het ganse jaar mogelijk is.

Ook de paarden is een degelijks verzorging weggelegd, ze beschikken over ruime boxen met automatische drinkbakken. Regelmatig worden week-ends voor ruiters ingericht.

Mede dank zij de rustige en landelijke omgeving kunnen de bezoekers van de rijschool aangenaam verpozen en hun geliefkoosde sport beoefenen in een bijna ongerept stuk natuur.

Sedert 1969 is de Internationale Ruiterschool door de N.F.R.S. erkend als vormingschool voor kaderpersoneel, dit vanaf animator tot en met rijleraar. Men beschikt voor iedere groep over aangepaste leergangen.

Het woord „Internationaal" is goed gekozen, want tot nu toe kwamen uit niet minder dan 24 landen talrijke ruiters hun kunde aanleren of demonstreren. De leerlingen en vooral de oud-leerlingen hebben door hun uitzonderlijke prestaties, op verschillende wedstrijden, de degelijkheid van de Ruiseleedse ruiterschool bewezen.

Feestcomité

29 maart 1972 werd in Ruiselede een centraal feestcomité gesticht, in feite een overkoepelend orgaan met drie onderafdelingen :
— Ruiselede centrum
— Doomkerke
— Kruiskerke.

Tussen deze drie zusterorganisaties bestaat een onderling contact.

Vroeger bezat Doomkerke zijn eigen feestcomité dat - gesticht op 9 december 1971 - na enkele succesvolle prestaties verdween.

Momenteel bestaat het feestcomité uit 6 leden. De voornaamste jaarlijkse activiteiten zijn :

 • jaarlijkse kiekenkaarting
 • herfstbal<
 • eind december het feest voor de derde leeftijd, bestaande uit een bonte namiddag met toneel, muziek en zang. Dit alles verzorgd door mensen van bij ons. De feestelijkheid wordt besloten met de traditionele koffietafel.

Voor laatstgenoemd feest telde men in 1974 niet minder dan 98 aanwezigen, dit getal steeg in 1975 tot 110.

Het hoeft niet gezegd dat het lokaal feestcomité ook deel neemt aan activiteiten op gemeentelijk vlak.

Een zware brok voor het feestcomité was de planning en de realisatie van de feestelijkheden naar aanleiding van de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie.

Momenteel is het feestcomité als volgt samengesteld :
Voorzitter : MEULEMAN J.
Leden : DECOSTER M., DELAERE G., DEWINTER M., WYCKHUYS G.
Secretaris : Mevr. DE RAM-VAN CAUWENBERGHE E.

12. Kaartersclub

In 1973 startte Mevrouw LAMONT-DECLOEDT M. met een kaartnamiddag voor onze gepensioneerden. Deze gaat elke woensdag door in de middenklas van de jongensschool. Het enig gestelde doel bestaat erin onze derdeleeftijdsgenoten een gezellige en zorgeloze namiddag te laten doorbrengen.

Praktisch zonder inkomen worstelt de club om boven water te blijven en probeert enkele kleine onkosten te bedruipen met de verkoop van koffie en frisdrank. Het begin was schuchter en schoorvoetend, doch regelmatig komen een twintigtal kaartvrienden bijeen en proberen er de slenter van het dagelijkse leven te vergeten.

13. Wielersportclub 't Haantje

Op 17 sptember 1973 werd door enkele extra-sportieven het idee opgevat om onze jaarlijkse wielerkoersen van vroeger terug op dreef te brengen en aldus het parochiale leven wat nieuw bloed in te pompen.

De nieuwe club werd als v.z.w. boven de doopvont gehouden en kreeg de mooie naam „Wielersportclub 't Haantje Ruiselede-Doomkerke".

De geplande activiteiten waren drieledig :

 • met Kapellekesdag, einde maart, een wielerwedstrijd voor de categorie juniors,
 • met Haantjeskermis, eerste zondag van juli, eveneens een wielerwedstrijd voor juniors,
 • op de derde zondag van de maand november een cyclo-crosswedstrijd voor de categorieën B en C.

  Dank zij de milde steun van neringdoeners en inwoners en mede dank zij een gemeentelijke betoelaging kenden de wedstrijden tot nu toe een succesvol verloop. Sedert 1 januari 1974 is de club aangesloten bij de K.B.W.B.

  Het bestuur werd als volgt samengesteld :
  Voorzitter : BUSSCHAERT H.
  Leden : CLINCKE R., DE FAUW N., DE RAM E., LANSSENS E., VANBOSSEGHEM P., VANDERHAEGHEN W., VERHOOGHE J.
  Secretaris : VERMEERSCH A.

  14. Hondenclub „De Trouwe Hond"

  Pas gesticht op 2 september 1975 werd de vereniging reeds hetzelfde jaar aangesloten en erkend op provinciaal en nationaal vlak onder het stamnummer 125. Doel en activiteiten van de club zijn georiënteerd op het africhten van de rashond. Het aantal spelende leden dat effectief de trainingen meemaakt is reeds tot 11 opgelopen. De oefeningen gaan door in het lokaal „De Sportwereld" en meer bepaald op woensdagavond, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag.

  Voorzitter : PENNINCK D.
  Leden : DESERRANNO G., Mevr. DESSERRANO-JANSSENS M., Mevr. VANDENHEEDE-BORMS N.
  Commissaris : VROMAN A.
  Secretaris : VANDENHEEDE P.

 

Zo is Doomkerke

Een historisch overzicht samen met het ontstaan en de groei van de parochie.
Auteur: Paul Mommerency
Gepubliceerd op: 1 juni 1976

 1. De geschiedenis van Doomkerke
 2. School en onderwijs
 3. Pastoor Doom bouwt een kerk op 't Haantje
 4. De kerk en bouwheer Clarysse
 5. Verdere evolutie van de parochie
 6. Uittocht naar Amerika
 7. Het rijksopvoedingsgesticht op Sint-Pietersveld
 8. Doomkerke en zijn molens
 9. Vereningsleven in Doomkerke

 

Terug naar vorige pagina